Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet in de oprichting van een zonale veiligheidsraad.

In dit orgaan wordt systematisch overleg gepleegd tussen de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator van de federale politie. Eén van de opdrachten van de zonale veiligheidsraad is het opstellen van een zonaal veiligheidsplan. Dit strategisch plan wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar en het bevat ondermeer de prioritaire opdrachten en doelstellingen voor de politiezone die in de globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd.

De lokale politiediensten hebben in 2013 zonale veiligheidsplannen (ZVP) opgesteld en laten goedkeuren voor een periode van vier jaar (2014-2017), maar in 2016 werden de nodige wetswijzigingen doorgevoerd om de duur van de zonale veiligheidsplannen te verlengen van vier naar zes jaar (termijn van een lokaal bestuursakkoord). Concreet betekent dit dat de nieuwe ZVP’s van de lokale politiediensten in de toekomst betrekking zullen hebben op de periode 2020-2025. De huidige goedgekeurde ZVP’s werden verlengd met twee jaar, en lopen tot en met 2019.

Om het ZVP in overeenstemming te brengen met de inhoud van de nieuwe kadernota integrale veiligheid, de prioriteiten uit het nationaal veiligheidsplan 2016-2019 van de federale politie en de inzet die van de politiezone gevraagd wordt in het Kanaalplan, werd het ZVP  bijgestuurd. De volgende vijf fenomenen werden weerhouden als prioriteit:

  1. Terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering
  2. Inbraken in gebouwen
  3. Drugs
  4. Illegale economie & de sociale fraude
  5. Verkeersveiligheid