dinsdag, 19 april 2016 07:26

Agenda politieraad 20 april 2016

Woensdag 20 april is er om 20:00 politieraad in de raadzaal van het gemeentehuis van Machelen. Volgende onderwerpen staan op de agenda.

In openbare zitting:

  001. Ontslag van een lid van de politieraad.
  002. Kandidaat-opvolger doet afstand van het mandaat als lid van de politieraad.
  003. Eedaflegging en installatie van een nieuw lid van de politieraad.
  004. Vaststellen van de orde van voorrang tussen de verkozen leden van de politieraad. Vijfde aanpassing.
  005. Mededelingen.
  006. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 17 februari 2016.
  007. Mobiliteitscyclus 201602 - vaststelling van de vacante plaatsen.
  008. Vacature voor een contractuele werving van een assistent (calog niveau C) wegens dringende behoefte.
  009. Kader agenten van politie - toepassing externe rekruteringsprocedure.
  010. Toekenning van een investeringssubsidie aan de politiezone Kastze voor het plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Vilvoorde-Machelen.
  011. Vernieuwing servers door een virtualisatieplatform. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  012. Operationele leasing van een politievoertuig op lange termijn. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).
  013. Huur van 2 kopieertoestellen met fax. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  014. Huur van een scanner - verlenging. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  015. Goedkeuring samenwerkingsprotocol “politiesamenwerkingsverband op vlak van ICT en e-government”.
  016. Princiepsbeslissing verwerkingssysteem snelheidsovertredingen.
  017. Varia

In besloten zitting:

  018. Mededelingen.

 

  019. Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 17 februari 2016.

 

  020. Voordracht van nieuwe korpschef

 

  021. Tijdelijke oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van een assistent (calog medewerker niveau C).
  022. Blijvende invaliditeit van een agent van politie.

 

  023. Pensioenaanvraag van een inspecteur van politie.

 

  024. Vrijwillig ontslag van een assistent bij het LIK. Kennisname.
  025. Toewijzing operationeel personeel via mobiliteit 2015-05. Kennisname.

 

  026. Externe statutaire werving van een assistent (calog niveau C) voor het onthaal. Kennisname.

 

  027. Benoeming van een agent van politie.

 

  028. Benoeming van een agent van politie.