Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet in de oprichting van een zonale veiligheidsraad. In dit orgaan wordt systematisch overleg gepleegd tussen de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator van de federale politie. Eén van de opdrachten van de zonale veiligheidsraad is het opstellen van een zonaal veiligheidsplan.

Dit strategisch plan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar en het bevat ondermeer de prioritaire opdrachten en doelstellingen voor de politiezone die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd.

In 2013 werd het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone VIMA goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Dit plan omvat de volgende prioriteiten:

  • Inbraken in gebouwen
  • Drugs
  • Geweld tegen personen met een openbaar beroep tijdens de uitoefening van hun functie (o.a. veiligheidspersoneel, politie, verplegend personeel, dokters...)
  • Radicalisme
  • Verkeerveiligheid

Bijkomend werden de volgende fenomenen als aandachtspunten opgenomen:

  • Diefstallen uit voertuigen
  • Diefstallen gewapenderhand
  • Mensenhandel & prostitutie
  • Jongerenoverlast
  • Sluikstort & zwerfvuil.

Aan deze prioriteiten en aandachtspunten worden doelstellingen gekoppeld. Om deze doelstellingen te behalen worden jaarlijks actieplannen opgesteld.