donderdag, 22 juni 2017 06:26

Criminaliteitscijfers zetten dalende trend voort

Tijdens de politieraad van de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) werden de criminaliteitscijfers voor 2016 bekend gemaakt.

In 2016 werden 4407 misdrijven geregistreerd, dat zijn er 205 minder dan in 2015 (of een daling met 4,6%). In de laatste tien jaar is het aantal geregistreerde misdrijven nog nooit zo laag geweest, en dit niettegenstaande de forse stijging van het aantal inwoners.

In meer dan de helft van de gevallen gaat het om misdrijven tegen eigendommen zoals diefstallen, inbraken, vandalisme, vernielingen, … . Ongeveer één derde van de misdrijven zijn gericht tegen personen zoals geweld, bedreigingen, drugs en zedenfeiten. De overige feiten betreffen bijzondere criminaliteitsvormen zoals financieel-economische criminaliteit, inbreuken op handelspraktijken, sociale wetgeving en allerhande vormen van informatica-criminaliteit zoals hacking.

Woninginbraken

Opvallend is vooral de daling in het aantal inbraken in woningen. In 2015 telde de politiezone 389 inbraken in woningen. Dat aantal kon teruggedrongen worden tot 245 in 2016. Een daling van maar liefst 37%. Vooral de gemeente Machelen werd in 2015 zwaar getroffen door inbraken in woningen, het aantal daalde er met 126 inbraken tot een totaal van 56 in 2016.

Werfdiefstallen: een nieuwe trend

Ook de inbraken in handelszaken werden in 2016 teruggedrongen tot 65 feiten, het jaar voordien werden er nog 94 vastgesteld. Het lijkt erop dat handelszaken steeds meer investeren in techno-preventieve middelen, zoals alarmsystemen en camerabewaking, om zich te beschermen tegen diefstal. Hierdoor wordt het risico om betrapt te worden te groot voor dieven. Dit kan tevens de sterke toename verklaren van het aantal werfdiefstallen, van 17 geregistreerde feiten in 2015 naar 52 werfdiefstallen in 2016. Het betreft dikwijls kostbaar elektrisch werkmateriaal zoals boor- en slijpmachines, cirkelzagen en ander gereedschap.

Diefstallen uit voertuigen

Ook het aantal diefstallen uit voertuigen kende een dalende trend. Met 280 geregistreerde feiten in 2016 daalt het aantal voor het eerst in tien jaar onder de 300 feiten: een daling met 27 feiten (of 9%) ten opzichte van 2015. De lokale politie blijft echter waakzaam ten opzichte van diefstallen uit voertuigen. Het is immers een fenomeen dat op korte tijd veel slachtoffers kan maken. De ruit inslaan en de laptop stelen die op de achterbank ligt kost een dief maar één minuut. Om deze reden blijft de politiezone ook zwaar inzetten op preventie en waarschuwt ze regelmatig de bevolking om geen voorwerpen zichtbaar achter te laten in de wagen.

Drugs

De politiezone heeft het afgelopen jaar haar inzet in de strijd tegen drugs opgedreven, dit als gevolg van het Kanaalplan waar illegale drugs als concrete doelstelling werd ingeschreven. De politiediensten moeten deze misdrijven actief opsporen. De verhoogde inzet van politiemedewerkers leidde bijgevolg tot een verhoogd aantal registraties van 190 in 2015 naar 226 in 2016, kortom een stijging van 19%.

Verkeersveiligheid

Het verhogen van de verkeersveiligheid is al meer dan tien jaar een prioriteit voor de politiezone. Door de gerichte inzet op de verschillende deelaspecten zoals snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht probeert de politiezone VIMA het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel of doden terug te dringen. Voor het eerst sinds 2008 wordt opnieuw een stijging in het aantal ongevallen vastgesteld. In 2016 werden 154 ongevallen met gewonden geregistreerd waarvan één met dodelijke afloop, in 2015 waren dat er nog 123. Niettemin stelt de politiezone vast dat het percentage bestuurders dat rijdt onder invloed daalt. In 2016 werden tijdens de alcoholacties 10 196 bestuurders aan een ademtest onderworpen, 2,9% onder hen bleken onder invloed. In 2015 bedroeg dat aandeel nog 3,9%.

De politiecijfers zijn uitzonderlijk goed en gaan de goede richting uit, met uitzondering van het aantal verkeersongevallen. Dit is mede dankzij de extra ondersteuning uit het Kanaalplan. Het komt er nu op aan deze trend de komende jaren verder te zetten, maar tevens een inhaalbeweging op gang te brengen om de verkeersveiligheid verder te verhogen en het aantal ongevallen terug te dringen”, besluit burgemeester Hans Bonte, voorzitter van het politiecollege van de politiezone VIMA.